کرونا ویروس کرونا ویروس .

کرونا ویروس

تعبیر خواب انگشتر به روایت پیامبران الهی

 

 

تعبیر خواب انگشتر به روایت پیامبران الهی

 

 

 

 

تعبیر خواب انگشتر به روایت امام جعفر صادق(ع)

 

انگشتر سیمین (نقره) در خواب بر چهار وجه است:
قدرت و سلطنت
زن
 بچه
پول
انگشتر زرین نیک می باشد
اگر زنی خواب ببینید که انگشتر نگین دار خود را گم کرده  یعنی اینکه جاه و مقامش از بین می رود و یا اینکه بچه و یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا اینکه مالش هدر خواهد شد. و اگر آن زن حاکم یا مقامی داشت مقامش را از دست می دهد

 

 

تعبیر خواب انگشتر به روایت دانیال نبی

 

 

چون نقش و صفت انگشتری بیند ، دلیل است از خداوندش بدو خوب و نیکی می رسد .
اگر ببیند انگشتری کسی به او داد تا چیزی بدان مهر کند ، دلیل است از آنچه لایق او باشد برخی بیابد . یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاه می شود . اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتر 
اگر ببیند که در مسجد یا در نماز یا در عزا کسی انگشتری به او داد اگر آن شخص بازرگان بود ، نصیب او نفع تجارت شود و جمله هم بر این مقیاس باشد .
اگر ببیند که انگشتری سلطان به او داد ، دلیل نماید که از مملکتی سلطان به  او دهد یا دلیل است از مملکت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی می رسد

 

تعبیر خواب انگشتر به روایت یوسف نبی

 

 

دیدن حلقه انگشتر فرزند است .
دیدن انگشتر مردان را کراهت هست ، بعضی گویند عزت و جاه می باشد .
دیدن انگشتر نقره یا فیروزه : مهربانی از خلق

 

تعبیر خواب انگشتر به روایت محمدبن سیرین

 

اگر کسی ببیند که انگشتر او به فنا رفت یا دزد برد ، دلیل بود که در کارهای او آفت و دشواری پدید می آید 
اگر ببیند انگشتر او شکست و نگین او در سر جاش ماند ، دلیل که بزرگی و جاه او از بین می رود و آبرو و هیبتش بر جای بماند .
اگر ببیند انگشتر خود را به کسی بخشید ، دلیل که از آن چه دارد بعضی از آن را ببخشد .
اگر ببیند انگشتر خودش را فروخت و پول گرفت ، دلیل است از آن چه دارد  بفروشد و هزینه کند . اگر پول نگرفت ، آن چه دارد بعضی از آن را بفروشد .
 داشتن انگشتر فیروزه در خواب را نشانه رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری تعبیر می شود
.  پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب را نشانه رسیدن به ثروت و مال ، اعتبار ، عمر دراز ، صاحب فزرند شدن در رابطه زناشویی و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبیر می شود. و از دست دادن انگشتر فیروزه تعبیری برعکس خواهد داشت.
دیدن خواب داشتن انگشتر یشمی نشانه ازدواج با یک زن و رابطه عاشقانه خواهد بود.

 

تعبیر خواب انگشتر به روایت جابر مغربی

 

 

اگر ببیند در انگشت او انگشتری آهن بود ، دلیل که قوت و توانایی پیدا می کند .
اگر ببیند از برنج یا مس است ، دلیل که از مردمان بی اصل منفعت یابد . اگر ببیند که بلور است ، دلیل که از مردم عامه چیزی بدو می رسد .
اگر ببیند انگشتر خویش نزد کسی به امانت نهاد یا او را بخشید و آن کس هم انگشتر بدو رد کرد ، دلیل است که زنی زیبا رو با مو های بلند به نکاح بخواهد و اجابتش نکند .
اگر ببیند انگشتر خویش شکست ، دلیل که در میان او و عیالش جدایی می افتد .
اگر ببیند که انگشتر او دو نگین داشت یا کسی بدو داد که آن هر دو نگین یکی موافق یکدیگرند ، دلیل است خداوند انگشتر ، غلام زاده بود .
اگر ببیند که از آن دو نگین یکی افتاد ، دلیل که از دو گناه یکی توبه می کند .
اگر ببیند نامه نوشته بود و به انگشتر خویش مهر کرد ، دلیل است چیزی پنهان بدو می رسد .
اگر ببیند که نامه گشاده را مهر کرد ، دلیل که چیزی آشکار به او می رسد 

 

تعبیر خواب انگشتر به روایت ابراهیم کرمانی

 

اگر ببیند صناعت انگشتری او ناپسندیده است ، دلیل است از مالی که دارد چیزی بشود و پادشاهی بر وی خشم گیرد .
اگر ببیند انگشتر او از سیم بود ، دلیل است آن چه دارد پسندیده و حلال است .
اگر انگشتر از آهن بیند آن چه دارد اندک و بیچاره است . اگر ببیند انگشتری از هفت جوش یا از سپیده روی بود ، دلیل است بر آن چه در آهن گفتیم .
اگر ببیند انگشتر او از زیور بود کوچک تر از آن جمله بود که گفتیم .
دیدن انگشتر با تزیین یاقوت سبز در خواب ، نشانه لقاح پسری هومشندی است که دانشمند بزرگی خواهد شد در اینده
اگر خواب ببینید که انگشتری از نقره دارید یعنی تمام مال و اموال شما خوب و حلال می باشد

 

تعبیر خواب انگشتر طلا

 

اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند یعنی اینکه آن دختر شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد شد
اگر یک زن در خواب انگشتر طلا پیدا کرد نشانه رسیدن به موفقیت و شادابی است و اگر زنی خواب ببیند که شوهرش به او انگشتر طلا هدیه داد مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادابی خواهد رسید.
اگر مردی خواب ببینید که انگشتر طلا پیدا کرد آن مردی به زودیبا کاری مواجه می شود که در آن کار ضرر خواهد کرد.
اگر یک مرد خواب ببیند که انگشتری از جنس طلا دارد خوب نیست و نشانه رسیدن به سختی و ناراحتی و انجام دادن کاری حرام هست و احتمالا ضرر مالی هم خواهد داشت.
اگر مردی خواب ببییند که از طلا فروش انگشتر طلا خرید خواب او نشانه این است که مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب و گول زدن او را دارد و باید آن مرد مراقبت کند.
اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند یعنی اینکه از کسی سخنی مکروه خواهد شنید.
اگر مردی خواب ببینید که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت گذاشت آن کس که انگشترش را پیش او به امانت گذاشته است در بیداری به او خیانت خواهد کرد و یا سخن ناروایی بین آن ها رد و بدل می شود

 

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شدید نشان این است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست .
اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که اعبارتان را افزایش می دهد . گرفتن انگشتر از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتر گرفته و داده می شود 
اگر کسی در خواب ببیند که انگشتر خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد 
اگر در خواب دیدید که انگشتر خود را به کسی امانت دادید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنانچه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد .
گم شدن انگشتر برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از جایگاه خوبی معزول می شود .


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۴۵:۲۴ توسط:countashk موضوع: نظرات (0)